پروژه اوپاتل

طرح اپاتل يک پروژه سه ساله است که از 15 اکتبر 2016 شروع شده است. اين طرح توسط کميسيون ارپا و از طريق برنامه اراسموس پلاس که براي اساتيد و دانشجويان ايراني و عراقي مهارتهاي مورد نياز براي استفاده از سيستمهاي مديريت آموزشي را فراهم مي­کند، حمايت مالي مي­شود. هدف پروژه اپاتل، تأسيس و راه اندازي مرکزي براي آموزش دانشجويان و اساتيد کشورهاي ايران و عراق است که اين امر با استفاده از ايجاد بستري آنلاين براي آموزش و يادگيري فراهم مي گردد. مرکز ايجاد شده بايد بتواند يک به عنوان کانوني براي استفاده از بهترين شيوه هاي ICT در آموزش مورد استفاده قرار گيرد و همچنين توانايي و مهارتهاي استادان را با بهبود فرايندهاي يادگيري دانشجويان افزايش دهد. به همين منظور اين پروژه با ايجاد بستري براي سيتم مديريت آموزشي در دانشگاههاي ايران و عراق اهداف زير را دنبال مي­کند:

  • افزايش توانايي اساتيد دانشگاههاي عضو براي استفاده از ICT در آموزش
  • آموزش اساتيد و دانشجويان در خصوص چگونگي ايجاد و اشتراک گذاري مواد آموزشي در يک بستر آنلاين
  • بهبود کيفيت تدريس و يادگيري با ايجاد ظرفيت دانشگاههاي عضو با آموزش چگونگي ارزيابي و طراحي مواد درسي الکترونيکي
  • افزايش همکاري با دانشگاههاي اروپايي از طريق ديدارهاي حضوري براي بنيان نهادن راهبردهايي در جهت چگونگي حرکت از تدريس به يادگيري و ايجاد راه حلهاي پايدار مقياس پذير

استفاده از بستر آنلاين، آموزش و نيز استفاده از تکنيکهاي ICT را در مسير درستي هدايت خواهد کرد. تعليم اساتيد براي افزايش قابليتهاي آنها باعث تسريع مدرنيزه شدن سيستم آموزشي در دانشگاههاي عضو در دو کشور ايران و عراق مي­گردد. دانشگاههاي عضو از طريق اين بستر ديدگاه نويني را نسبت به سيستمهاي آموزش مدرن پيدا خواهند کرد که بدين ترتيب کيفيت آموزش عالي به مراتب بالاتر خواهد رفت.