گروههای زیرمجموعه دانشکده علوم به عنوان بخشی از دانشکده معلمان در سال 83  شروع به فعالیت علمی و آموزشی نموده اند.بعضی از رشته های موجود در این دانشکده از جمله گروه علوم تجربی (کاردانی و کارشناسی نا پیوسته)بیش از 15سال سابقه فعالیت دارند.در اسفند ماه 84 این دانشکده در فضایی بالغ بر 3371 متر مربع تحت عنوان دانشکده علوم و معلمان تشکیل گردید .سپس در سال 86 تحت عنوان دانشکده علوم پایه مصوب شد.و رشته های معلمان، هنر و زبانهای خارجه نیز در این دانشکده فعالیت می کرد.تا اینکه در سال 1389 این دانشکده به دو دانشکده "روانشناسی و علوم تربیبی" و " علوم پایه" تقسیم شد و دانشکده علوم پایه در تابستان همان سال به ساختمان جدید در مجتمع امام خمینی(ره) نقل مکان کرد.