درس‌های موجود

عمليات ژئودزي ماهواره اي

عمليات ژئودزي ماهواره اي

Course

متون خارجی تخصصی

متون خارجی تخصصی

Course

روش تدریس مهارت­های زبان

روش تدریس مهارت­های زبان

Course

تاريخ نقد ادبی

تاريخ نقد ادبی

Course

نظریه­ های روانشناسی زبان

نظریه­ های روانشناسی زبان

Course

آزمايشگاه زيست شناسي سلولي

آزمايشگاه زيست شناسي سلولي

Course

آزمايشگاه ژنتيك 2

آزمايشگاه ژنتيك 2

Course

آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي

آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي

Course

شيمی آلی 2

شيمی آلی 2

Course

باكتري شناسي عمومي

باكتري شناسي عمومي

Course

انگـل شناسي وبيماريهاي انگـلي

انگـل شناسي وبيماريهاي انگـلي

Course

بيوشيمي عملي

بيوشيمي عملي

Course

بيوشيمي عملي

بيوشيمي عملي

Course

باكتري شناسي عمومي

باكتري شناسي عمومي

Course

ايمني شناسي و سرم شناسي

ايمني شناسي و سرم شناسي

Course

ايمني شناسي بنيادي

ايمني شناسي بنيادي

Course

ايمني شناسي بنيادي

ايمني شناسي بنيادي

Course

انگل شناسي و بيماريهاي انگلي 3(تك ياخته ها و بيماريها)

انگل شناسي و بيماريهاي انگلي 3(تك ياخته ها و بيماريها)

Course

انگل شناسي و بيماريهاي انگلي 2 (كرم هاي پهن و بيماريها)

انگل شناسي و بيماريهاي انگلي 2 (كرم هاي پهن و بيماريها)

Course

اصول كالبد گشايي ونمونه برداري

اصول كالبد گشايي ونمونه برداري

Course

اصول كالبد گشايي ونمونه برداري

اصول كالبد گشايي ونمونه برداري

Course

درس بازاریابی الکترونیکی

درس بازاریابی الکترونیکی

Course

آماروكاربردآن درمديريت2

آماروكاربردآن درمديريت2

Course

روش هاي تشخيص مولكولي

روش هاي تشخيص مولكولي

Course

روش هاي تشخيص مولكولي

روش هاي تشخيص مولكولي

Course

روش هاي تشخيص مولكولي

روش هاي تشخيص مولكولي

Course

ويروس شناسي و بيماريها

ويروس شناسي و بيماريها

Course

كنترل كیفی و بهداشتی مواد غذایی

كنترل كیفی و بهداشتی مواد غذایی

Course

رادیولوژی دامپزشكی

رادیولوژی دامپزشكی

Course

تغذیه اختصاصی دام

تغذیه اختصاصی دام

Course

صنايع مواد غذايی با منشاء دامي

صنايع مواد غذايی با منشاء دامي

Course

بيماريهای درونی دام

بيماريهای درونی دام

Course

همه گـيرشناسی اصول اپيدميولوژي

همه گـيرشناسی اصول اپيدميولوژي

Course

انگل شناسي و بيماريهاي انگلي 4 (بندپايان و بيماريها)

انگل شناسي و بيماريهاي انگلي 4 (بندپايان و بيماريها)

Course

مبانی بيولوژی سلولی و مولكولی

مبانی بيولوژی سلولی و مولكولی

Course

ژنتيك حيواني

ژنتيك حيواني

Course

تغذيه اختصاصی دام

تغذيه اختصاصی دام

Course

انگل شناسي و بيماريهاي انگلي 1 (كرمهاي گرد و بيماريها)

انگل شناسي و بيماريهاي انگلي 1 (كرمهاي گرد و بيماريها)

Course

تغذيه اختصاصی طيور

تغذيه اختصاصی طيور

Course

صنايع مواد غذايی با منشاء دامي

صنايع مواد غذايی با منشاء دامي

Course

زبان تخصصي

زبان تخصصي

Course

زبان تخصصی 1

زبان تخصصی 1

Course

تحليل محتوای كتابهای درسی دوره ابتدايي2

تحليل محتوای كتابهای درسی دوره ابتدايي2

Course

سنجش واندازه گـيری پيشرفت تحصيلي

سنجش واندازه گـيری پيشرفت تحصيلي

Course

اصول و مبانی آموزش وپرورش

اصول و مبانی آموزش وپرورش

Course

روش تدريس تربيت بدني

روش تدريس تربيت بدني

Course

ارزشيابی پيشرفت تحصيلی 2

ارزشيابی پيشرفت تحصيلی 2

Course

روش تدريس تعليمات ديني

روش تدريس تعليمات ديني

Course

آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدايي

آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدايي

Course

زبان تخصصی (متون تخصصی آموزش ابتدايی )

زبان تخصصی (متون تخصصی آموزش ابتدايی )

Course

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی

Course

آزمايشگاه مباني گياه شناسي

آزمايشگاه مباني گياه شناسي

Course

آزمايشگاه مباني فيزيولوژي جانوري

آزمايشگاه مباني فيزيولوژي جانوري

Course

آزمايشگاه پروتوزئولوژي

آزمايشگاه پروتوزئولوژي

Course

آزمايشگاه پروتوزئولوژي

آزمايشگاه پروتوزئولوژي

Course

آزمايشگاه بيوشيمي ساختار

آزمايشگاه بيوشيمي ساختار

Course

آزمایشگاه میكروبیولوژی1

آزمایشگاه میكروبیولوژی1

Course

آزمایشگاه مبانی جانور شناسی

آزمایشگاه مبانی جانور شناسی

Course

آزمايشگاه مباني گياه شناسي

آزمايشگاه مباني گياه شناسي

Course

آزمايشگاه ايمونولوژي

آزمايشگاه ايمونولوژي

Course

آزمايشگاه ايمونولوژي

آزمايشگاه ايمونولوژي

Course

آزمايشگاه ژنتيك مولكولي

آزمايشگاه ژنتيك مولكولي

Course

آزمايشگاه ژنتيك پايه

آزمايشگاه ژنتيك پايه

Course

آزمايشگاه ژنتيك پايه

آزمايشگاه ژنتيك پايه

Course

آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولكولي

آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولكولي

Course

آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولكولي

آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولكولي

Course

آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولكولي

آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولكولي

Course

آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولكولي

آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولكولي

Course

آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولكولي

آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولكولي

Course

آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولكولي

آزمايشگاه مباني زيست شناسي سلولي و مولكولي

Course

آزمايشگاه ژنتيك پايه

آزمايشگاه ژنتيك پايه

Course

آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي

آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي

Course

آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي

آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي

Course

آزمایشگاه مبانی جانور شناسی

آزمایشگاه مبانی جانور شناسی

Course

آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

Course

آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

Course

آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

Course

آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

Course

آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

Course

آزمايشگاه بيوشيمي ساختار

آزمايشگاه بيوشيمي ساختار

Course

آزمايشگاه مباني جانور شناسي

آزمايشگاه مباني جانور شناسي

Course

آزمایشگاه مبانی جانور شناسی

آزمایشگاه مبانی جانور شناسی

Course

آزمایشگاه مبانی جانور شناسی

آزمایشگاه مبانی جانور شناسی

Course

آزمايشگاه مباني جانور شناسي

آزمايشگاه مباني جانور شناسي

Course

آزمايشگاه مباني جانور شناسي

آزمايشگاه مباني جانور شناسي

Course

آزمايشگاه مباني جانور شناسي

آزمايشگاه مباني جانور شناسي

Course

آزمايشگاه باكتريولوژي 1

آزمايشگاه باكتريولوژي 1

Course

آزمايشگاه باكتريولوژي 1

آزمايشگاه باكتريولوژي 1

Course

آزمايشگاه بيوشيمي ساختار

آزمايشگاه بيوشيمي ساختار

Course

آزمايشگاه بيوشيمي ساختار

آزمايشگاه بيوشيمي ساختار

Course

رياضی عمومی (2)

رياضی عمومی (2)

Course

فيزيك 2

فيزيك 2

Course

رياضی عمومی (2)

رياضی عمومی (2)

Course

پول و ارزبانکداری

پول و ارزبانکداری

Course

تحلیل آماری

تحلیل آماری

Course

تئوري حسابداري

تئوري حسابداري

Course

مباحثـ جاری درحسابداري

مباحثـ جاری درحسابداري

Course

حسابداری پيشرفته1

حسابداری پيشرفته1

Course

حسابداری پيشرفته2

حسابداری پيشرفته2

Course

حسابداری صنعتی 3

حسابداری صنعتی 3

Course

حسابداری ميانه(2)

حسابداری ميانه(2)

Course

مديريت مالي2

مديريت مالي2

Course

بهایابی (1)

بهایابی (1)

Course

مباحثـ جاری درحسابداری

مباحثـ جاری درحسابداری

Course

حسابداری پیشرفته1

حسابداری پیشرفته1

Course

حسابداری پیشرفته2

حسابداری پیشرفته2

Course

حسابداری صنعتی 3

حسابداری صنعتی 3

Course

حسابداری میانه(2)

حسابداری میانه(2)

Course

مدیریت مالی1

مدیریت مالی1

Course

مدیریت مالی2

مدیریت مالی2

Course

اندیشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 2

Course

آشنايی با قرآن كريم

آشنايی با قرآن كريم

Course

آشنايی با قرآن كريم

آشنايی با قرآن كريم

Course

انديشه ها و وصايای حضرت امام (ره)

انديشه ها و وصايای حضرت امام (ره)

Course

انديشه ها و وصايای حضرت امام (ره)

انديشه ها و وصايای حضرت امام (ره)

Course

تاريخ تحليلی صدر اسلام

تاريخ تحليلی صدر اسلام

Course

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران

Course

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران

Course

انقلاب اسلامی ايران

انقلاب اسلامی ايران

Course

انقلاب اسلامی ايران

انقلاب اسلامی ايران

Course

دانش خانواده و جمعيت

دانش خانواده و جمعيت

Course

دانش خانواده و جمعيت

دانش خانواده و جمعيت

Course

اخلاق كاربردی (آيين زندگاني)

اخلاق كاربردی (آيين زندگاني)

Course

اخلاق كاربردی (آيين زندگاني)

اخلاق كاربردی (آيين زندگاني)

Course

انديشه اسلامی (2)

انديشه اسلامی (2)

Course

انديشه اسلامی (2)

انديشه اسلامی (2)

Course

تفسير موضوعی قرآن كريم

تفسير موضوعی قرآن كريم

Course

تفسير موضوعی قرآن كريم

تفسير موضوعی قرآن كريم

Course

آشنايی با مبانی دفاع مقدس

آشنايی با مبانی دفاع مقدس

Course

آشنايی با مبانی دفاع مقدس

آشنايی با مبانی دفاع مقدس

Course

زبان تخصصی معماري

زبان تخصصی معماري

Course

تنظيم شرايط محيطي

تنظيم شرايط محيطي

Course

مديريت و تشكيلات كارگاهي

مديريت و تشكيلات كارگاهي

Course

رياضی عمومی 2

رياضی عمومی 2

Course

آمار و احتمالات مهندسي

آمار و احتمالات مهندسي

Course

اصول مبانی و ارتباطات

اصول مبانی و ارتباطات

Course

مبانی كارگردانی 2

مبانی كارگردانی 2

Course

آشنايی با هنر در تاريخ 2

آشنايی با هنر در تاريخ 2

Course

تاريخ نمايش 2

تاريخ نمايش 2

Course

رياضيات گسسته

رياضيات گسسته

Course

محيط های چند رسانه ايي

محيط های چند رسانه ايي

Course

رياضيات گسسته

رياضيات گسسته

Course

سيستمهای چند رسانه ای

سيستمهای چند رسانه ای

Course

معماری كامپيوتر

معماری كامپيوتر

Course

تربيت بدني ويژه

تربيت بدني ويژه

Course

تربيت بدني ويژه

تربيت بدني ويژه

Course

تربيت بدني ويژه

تربيت بدني ويژه

Course

تربيت بدني ويژه

تربيت بدني ويژه

Course

تربيت بدني ويژه

تربيت بدني ويژه

Course

تربيت بدني ويژه

تربيت بدني ويژه

Course